Novinky

28. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2009 - 2012)

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Makroekonomika
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Fiskální výhled ČR
  • Veřejný sektor
  • Kolokvium

Průzkum makroekonomických prognóz

 

Poslední 28. kolo Kolokvia proběhlo v listopadu 2009. Výsledky šetření vycházejí z předpovědí 15 tuzemských institucí (Cyrrus, ČNB, ČSOB, Generali, Hospodářská komora, KB, Liberální institut, MF ČR, MPO, MPSV, Patria, Raiffeisen, Svaz českých a moravských výrobních družstev, UniCredit, Wood & Company). K nim byly pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazeny prognózy 3 mezinárodních institucí (Evropská komise, MMF, OECD).

Cílem bylo vyhodnotit základní tendence v horizontu let 2009 až 2012, přičemž roky 2011 a 2012 jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a porovnání s aktuální říjnovou Predikcí MF ČR uvádí tabulky č. 1 a 2.

Všeobecně lze shrnout, že předpovědi MF ČR nevybočují z průměru předpovědí ostatních institucí, pohybují se však v koridoru mírně pesimističtějším nepočítajícím s tak rychlým oživením ekonomiky.


  2009 2010
min. konsenzus max. predikce MF min. konsenzus max. predikce MF
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. –5,3 –4,4 –4,0 –5,0 0,0 1,1 2,3 0,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,4 1,0 1,6 0,7 –1,5 –0,1 2,0 –1,3
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 1,0 2,3 4,3 2,0 –2,2 0,3 4,5 –1,0
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. –14,0 –7,7 –5,5 –7,8 –3,9 –1,0 2,0 –3,9
Průměrná míra inflace % 0,3 1,0 1,5 0,9 1,1 1,5 2,0 1,4
Deflátor HDP růst v %, s.c. 1,3 2,9 4,2 2,7 0,2 1,3 2,8 0,2
Zaměstnanost růst v % –2,5 –1,8 –1,3 –1,3 –2,7 –1,2 1,5 –1,9
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 6,5 7,1 8,3 6,5 7,5 8,4 9,8 8,4
Objem mezd a platů růst v %, b.c. -0,3 0,5 2,5 –0,3 -1,1 0,6 3,0 –1,1
Podíl BÚ na HDP % –3,0 –1,8 –1,0 –1,4 –3,0 –1,3 0,4 0,4
Ropa Brent USD / barel 60 67 77 61 75 79 85 79
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2009 a 2010

 


  2011 2012
min. konsenzus max. predikce MF min. konsenzus max. predikce MF
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 1,0 2,4 3,5 2,8 2,0 3,2 4,8 3,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,2 1,5 3,0 2,3 1,5 2,6 4,0 2,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. –1,0 1,0 4,5 –0,6 –0,2 1,5 4,5 –0,2
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. –1,0 2,3 4,5 2,5 1,0 3,9 7,0 3,6
Průměrná míra inflace % 1,4 2,2 3,0 1,8 1,8 2,4 3,0 2,0
Deflátor HDP růst v %, s.c. 1,3 1,9 2,3 2,3 1,5 1,8 2,3 2,0
Zaměstnanost růst v % –0,5 0,5 1,5 0,0 0,4 1,2 2,0 0,9
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 7,0 8,0 9,0 8,2 5,0 6,9 7,8 7,4
Objem mezd a platů růst v %, b.c. 1,1 3,5 5,7 4,5 2,5 4,3 7,5 5,3
Podíl BÚ na HDP % –2,7 –0,7 1,0 0,6 –2,7 –1,1 0,5 0,8
Ropa Brent USD / barel 75 85 95 93 80 97 110 93
Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2011 a 2012
Prameny tabulek:Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

 

 

Hlavní očekávané tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

  • Pro rok 2009 očekávají instituce propad HDP v rozmezí 4,0-5,3 %. Svým odhadem poklesu hospodářství kolem 5 % se MF ČR řadí mezi instituce konzervativnější. Totéž platí i pro rok 2010, ve kterém je počítáno se stagnací či oživením české ekonomiky, přičemž ve srovnání s průměrem předpovědí MF ČR očekává mírnější oživení. Výhled na roky 2011 a 2012 pak staví říjnovou predikci MF ČR blízko středním hodnotám celého šetření (odchylka 0,4 p. b. v roce 2011 a 0,1 p. b. v roce 2012).
  • Průměrná míra inflace by se měla držet na nízkých úrovních. Po výrazné dezinflaci v tomto roce by v dalších letech mělo dojít k posunu průměrné míry inflace do blízkosti nového 2% inflačního cíle ČNB. Predikce MF ČR je v souladu s průměrem předpovědí.
  • Podle konsensuální prognózy by v tomto a příštím roce mělo dojít k poklesu zaměstnanosti a nárůstu míry nezaměstnanosti. Ve výhledu pro roky 2011 a 2012 počítají instituce s opačnými tendencemi, tj. s růstem zaměstnanosti a snižováním míry nezaměstnanosti. Předpověď MF ČR pro roky 2010-2012 je plně v souladu s konsensem.
  • Aktuální prognózy počítají se strmým zpomalením růstu objemu mezd a platů (v běžných cenách) z 8,7 % v roce 2008 na cca 0,5 % v roce letošním i příštím, přičemž nelze vyloučit ani pokles. Růstová dynamika by se měla postupně obnovit v následujících letech. Predikce MF ČR pro tento a příští rok je v porovnání s průměrnou předpovědí konzervativní.

 

Seznam ukazatelů:
Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1-18. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Směnný kurz CZK/EUR
Graf 2: Směnný kurz USD/EUR
Graf 3: Cena ropy Brent
Graf 4: Krátkodobé úrokové sazby
Graf 5: Dlouhodobé úrokové sazby
Graf 6: Hrubý domácí produkt
Graf 7: Spotřeba domácností
Graf 8: Spotřeba vlády
Graf 9: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 10: Deflátor HDP
Graf 11: Spotřebitelské ceny
Graf 12: Zaměstnanost (VŠPS)
Graf 13: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 14: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 15: Obchodní bilance
Graf 16: Bilance služeb
Graf 17: Bilance výnosů
Graf 18: Běžný účet platební bilance

 

 

Graf 1: Směnný kurz CZK/EUR
Po výrazném posilování a následné korekci se očekává návrat k apreciačnímu trendu

 

Graf 2: Směnný kurz USD/EUR
Oslabená úroveň USD by měla dlouhodobě přetrvávat

 

Graf 3: Cena ropy Brent
USD/barel
Očekává se pozvolný nárůst cen ropy k hranici 100 USD za barel v roce 2012

 

Graf 4: Krátkodobé úrokové sazby
% p. a.
Růst krátkodobých úrokových sazeb by měl odrážet zvyšování sazeb ČNB v reakci na sílící inflační tlaky

 

Graf 5: Dlouhodobé úrokové sazby
% p. a.
Měly by sledovat trajektorii mírného růstu vlivem zvýšené nabídky vládních dluhopisů, výrazné snížení výhledu proti situaci před 3 měsíci

 

Graf 6: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %
Po nečekaném propadu HDP by mělo dojít k mírnému oživení v roce 2010 a následně ke zvýšení růstové dynamiky

 

Graf 7: Spotřeba domácností
reálný růst v %
Po stagnaci vlivem fiskální konsolidace v roce 2010 obnovování dynamiky

 

Graf 8: Spotřeba vlády
reálný růst v %
Spotřeba vlády by měla růst jen mírně

 

Graf 9: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %
Hluboký propad investiční aktivity v tomto a příštím roce

 

Graf 10: Deflátor HDP
růst v %
Kolísání růstu deflátoru HDP mezi 1-3 % by mělo odrážet vývoj směnných relací

 

Graf 11: Spotřebitelské ceny
průměrná míra inflace v %
Mírný růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB v letech 2010-2012

 

Graf 12: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %
Silný pokles zaměstnanosti v tomto a příštím roce, výraznější růst až v roce 2012

 

Graf 13: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %
Míra nezaměstnanosti by měla dosáhnout vrcholu v roce 2010

 

Graf 14: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %
Strmé zpomalení růstu objemu mezd a platů v letošním roce by mělo být následováno obnovováním růstové dynamiky

 

Graf 15: Obchodní bilance
metodika fob-fob - BoP, mld. Kč
Převážně se očekává stabilní výrazně kladné saldo, odrazem nejistot široké variační rozpětí

 

Graf 16: Bilance služeb
mld. Kč
Po korekci v tomto roce by měl přebytek bilance služeb vykazovat tendenci k mírnému růstu

 

Graf 17: Bilance výnosů
mld. Kč
Nižší výnosy z přímých zahraničních investic

 

Graf 18: Běžný účet platební bilance
% HDP
Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni se směřováním k vyrovnanosti

 

 

Nejčtenější