Novinky

Makroekonomická predikce - leden 2012

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Spotřebitelské ceny
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium

Shrnutí predikce

Výkonnost české ekonomiky se v loňském roce podle našich odhadů zvýšila o 1,8 %, růst však v průběhu prvních tří čtvrtletí postupně zpomaloval. Ve 3. čtvrtletí dokonce došlo k mírnému mezičtvrtletnímu poklesu o 0,1 %. Pro rok 2012 počítáme se stagnací ekonomiky, resp. s mírným růstem HDP o 0,2 %. Změna oproti minulé predikci je dána zejména další eskalací problémů v eurozóně a zhoršenými ekonomickými vyhlídkami našich hlavních obchodních partnerů, jistý vliv by však měla mít i pokračující fiskální konsolidace. V roce 2013 by se měl ekonomický výkon zvýšit o 1,6 %.

Pro rok 2012 počítáme s průměrným růstem spotřebitelských cen o 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 1,5 %. Vývoj spotřebitelských cen bude významným způsobem ovlivněn změnami DPH.

Situace na trhu práce by měla odrážet pomalý růst ekonomiky a zvýšenou nejistotu. Zaměstnanost by se letos měla snížit o 0,3 %, pro rok 2013 pak počítáme s její stagnací.

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) by z loňských odhadovaných 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %, k dalšímu mírnému nárůstu nezaměstnanosti by mělo dojít i v roce 2013. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 2,0 %, v roce 2013 pak o 2,6 %.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na nízké a udržitelné úrovni.

Podle předběžných odhadů došlo v roce 2011 k citelnému snížení deficitu sektoru vládních institucí na 3,7 % HDP.

Vlivem zhoršeného výhledu ekonomického vývoje by se v roce 2012 mohl deficit sektoru vládních institucí prohloubit na 3,8 % HDP. Bez dodatečných fiskálních opatření by tedy saldo vládního sektoru bylo ve srovnání s vládou stanoveným cílem ve výši -3,5 % HDP o 0,3 p.b. horší. Vzhledem k závazku vlády dodržet stanovené cíle pro podíly deficitů na HDP tak bude zapotřebí přijmout některá úsporná opatření.

Vzhledem k vysokým nejistotám ohledně dalšího vývoje v eurozóně je nová Makroekonomická predikce MF ČR zatížena významnými riziky směrem dolů. Další vývoj české ekonomiky bude do značné míry záviset na tom, zda a jak rychle se podaří současnou situaci v problémových zemích eurozóny vyřešit.

  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,8 0,2 1,6 2,1 1,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,4 -0,7 0,7 -0,6 -0,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -2,3 -2,5 0,1 -1,2 -0,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -0,3 0,1 2,1 2,1 1,4
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,7 1,0 0,8 1,7 1,0
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,2 1,9 0,8 0,0 1,7
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,2 1,5 1,9 3,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 -0,3 0,0 0,4 -0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7,0 7,2 6,9 6,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 1,7 2,0 2,6 2,3 2,7
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,1 -1,9 -1,6 -1,7 -3,1 -3,3
Předpoklady:                
Směnný kurz CZK/EUR   26,4 25,3 24,6 25,6 25,3 24,3 23,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 3,4 3,6 3,7 3,7
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 112 112 110 107
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,2 1,9 1,7 0,0 0,8 1,7 1,0

Pozn.: Změna odhadu roku 2011 je ovlivněna nejen ekonomickým vývojem, ale i proběhnuvší revizí čtvrtletních národních účtů.

Tabulky a grafy 

Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, úrokové sazby a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2013) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2015). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu:  macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Všechny datové zdroje v této publikci jsou vztaženy k 13. 1. 2012

Nejčtenější