Novinky

2007

Periodický fiskální výhled zpracovávaný Ministerstvem financí v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Fiskální výhled - říjen 2007

 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosím zasílejte na adresu
 • Fiskální výhled je zpracovávána v odboru Finanční politika Ministerstva financí s pololetní periodicitou. Je publikován zpravidla v květnu a v říjnu.
 • Současné vydání obsahuje fiskální výhled do roku 2010.
 • Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
 • Datové zdroje:
  • Makroekonomický vývoj: ČSÚ, ČNB, MPSV, predikce MF
  • Údaje o vládním sektoru v metodice národních účtů do roku 2006: ČSÚ, Eurostat
  • Ostatní údaje: MF
 • Uzávěrka datových zdrojů: 22.října 2007

Vydáno

Fiskální výhled - duben 2007

Ministerstvo financí předkládá první vydání nové publikace zabývající se makroekonomickým vývojem v České republice. Tuto úlohu doposud plnila pouze tradiční Makroekonomická predikce, která svým obsahem pokrývá všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje. Předkládaný Fiskální výhled je naproti tomu zaměřen na hospodaření pouze jednoho sektoru národního hospodářství, sektoru vládních institucí.

Fiskální výhled by měl zaplnit určitou mezeru v portfoliu publikací Ministerstva financí. To sice zahrnuje široké spektrum informací počínaje schváleným státním rozpočtem a jeho plněním až po makroekonomické analýzy a prognózy, vládnímu sektoru však dosud byla věnována pouze dílčí pozornost. Jednou z ambicí nové publikace je objasnit a analyzovat vazbu mezi rozpočtovými veličinami, hospodařením vládního sektoru a celkovým makroekonomickým vývojem.