Novinky

SP/03/2021 – Nalepení kolkové známky na správní rozhodnutí v elektronické podobě

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Jak správně nalepit kolkovou známku v případě, kdy se správní rozhodnutí vyhotovuje v digitální elektronické podobě?

Odpověď:

Používání kolkových známek je upraveno v § 3 vyhlášky Ministerstva financí č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách (dále jen „vyhláška o kolkových známkách“).

V případě rozhodnutí, které je vydáno elektronicky a na které má být nalepena kolková známka, mohou z povahy věci nastat následující situace, při nichž se bude aplikovat odlišné ustanovení vyhlášky o kolkových známkách.

Prvním případem je stav, kdy je vydáváno rozhodnutí v elektronické podobě na základě podání učiněného v písemné (analogové) podobě. V tomto případě se podle § 3 odst. 1 nalepí oba díly kolkové známky na toto podání.

V druhém případě, kdy dochází k zaplacení poplatku na základě písemné (analogové) výzvy k zaplacení poplatku a rozhodnutí je vydáváno v elektronické podobě, se podle § 3 odst. 3 vyhlášky o kolkových známkách, kolková známka nalepí na tuto výzvu.

Ve třetím případě, kdy je jak podání, tak rozhodnutí v digitální elektronické podobě a výzva k zaplacení správního poplatku nebyla vydána, neboť kolkovou známku doručil poplatník správnímu úřadu jiným způsobem (např. pro podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci se nepožaduje osobní účast, cizinec o úkon požádá digitálně a prostřednictvím třetí osoby doručí do spisu kolkovou známku k zaplacení správního poplatku podle položky 9 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), nalepí správce poplatku oba díly kolkové známky podle § 3 odst. 4 vyhlášky o kolkových známkách do spisu.

Nejčtenější