Novinky

SP/02/2020 – Zpoplatnění kopie ze spisu v přestupkovém řízení

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Je pořízení kopie dokumentu ze spisu pro účastníka přestupkového řízení předmětem správního poplatku?

Odpověď:

Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), obsahuje taxativní výčet úkonů, které nejsou předmětem správního poplatku. Vedle úkonů zahájených správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkonů souvisejících s trestním řízením, nejsou předmětem správního poplatku úkony související s přestupkovým řízením, nestanoví-li sazebník zákona o správních poplatcích jinak.

Za vydání kopie ze spisu vybírá správní úřad správní poplatek podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona o správních poplatcích. Vzhledem k tomu, že v položce 3 není obsažena úprava odlišná od ustanovení § 2 odst. 2 zákona o správních poplatcích, vydání kopie ze spisu vedeného v přestupkovém řízení není předmětem správního poplatku. Rozhodující přitom není, zda kopii požaduje obviněný, poškozený nebo osoba přímo postižená spácháním přestupku.

Doporučované

Nejčtenější