Novinky

MP/20/2020 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Lze zpoplatnit jízdní kola, koloběžky či stojany pro tento druh dopravních prostředků, které jsou umístěny na veřejném prostranství v rámci provozování tzv. bikesharingu?

Odpověď:

Veřejné prostranství v obci může být užíváno jak obecným, tak zvláštním způsobem. Obecným užíváním se rozumí užívání např. náměstí či místních komunikací chodci a vozidly a je zásadně bezplatné (srov. nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 20/01). Zvláštní užívání veřejného prostranství pak v taxativním výčtu definuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích, a to za účelem jeho zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství. Tento místní poplatek má převážně regulační funkci, tj. zabránit fyzickým a právnickým osobám v dlouhodobém omezení obecného užívání veřejného prostranství.

Pod příklad obecného užívání veřejného prostranství lze na základě shora uvedených skutečností podřadit i jízdu na jízdním kole či koloběžce po komunikacích, a to včetně odložení těchto dopravních prostředků ve volném veřejném prostoru. V daném případě není podstatné, zda je využíván dopravní prostředek v osobním vlastnictví, nebo prostředek sdílený za úplatu např. využitím některého ze systémů společností provozujících bikesharing.

V případě, že taková společnost poskytuje své služby prostřednictvím stojanů pro odložení jízdních kol či koloběžek, které jsou umístěny na veřejném prostranství, je nutné posoudit, zda se jedná o zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
Pro účely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dle ustanovení § 3 odst. 2 citovaného zákona zařízením rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle ustanovení § 2 odst. 3.

Stojany na jízdní kola (případně koloběžky apod.) jsou určitým typem technického zařízení, jelikož jsou konstrukcí vyrobenou za účelem uchycení kola, umožnění jeho stání, případně jeho uzamčení, a společnost provozující bikesharing je nepochybně využívá pro poskytování svých úplatných služeb. Na základě uvedeného lze přijmout závěr, že předmětné stojany lze podřadit pod zařízení, která slouží pro poskytování služeb. V případě jejich umístění na veřejném prostranství jde o zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích a podléhá zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství.

Nezbytnou podmínkou pro zpoplatnění umístění výše uvedených zařízení, je zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství obecně závaznou vyhláškou obce, ve které budou určena místa, která tomuto poplatku v obci podléhají (ust. § 14 odst. 4 zákona o místních poplatcích) a uvedené zařízení bude umístěno na takto určeném veřejném prostranství.

Doporučované

Nejčtenější