Novinky

MP/17/2020 - Daňový řád - Omylem provedená platba - vydání rozhodnutí/potvrzení

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Vydává správce daně osobě (odlišné od poskytovatele platebních služeb či provozovatele poštovních služeb), která provedla platbu zřejmým omylem za jiný daňový subjekt o převedení/vrácení platby rozhodnutí nebo potvrzení?

Odpověď:

Správce daně podle ust. § 165 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vrátí platbu osobě, která platbu provedla (dále jen „osoba žadatele“), pokud jsou současně splněny podmínky, že (i) tato osoba prokáže zřejmý omyl při placení, (ii) nemá na svém osobním daňovém účtu nedoplatek a (iii) o vrácení platby požádá. V tom případě o vrácení/převedení přeplatku správce daně vždy vydá rozhodnutí. Podle ust. § 155 odst. 4 daňového řádu rozhodnutí oznamuje osobě žadatele, není-li žádosti vyhověno, resp. je jí vyhověno pouze zčásti, neboť v těchto případech má osoba žadatele právo podat proti rozhodnutí odvolání. Je-li žádosti vyhověno v celém rozsahu, pak se rozhodnutí neoznamuje (založí se do spisu).

Potvrzení se dle ust. § 164 odst. 4 daňového řádu vydá osobě žadatele v případě, pokud žádosti nelze vyhovět.

Je tak třeba rozlišit situaci, kdy dojde k vyhovění žádosti, tj. správce daně učiní závěr, že platba byla učiněna zřejmým omylem, byť z důvodu existence nedoplatků na osobním daňovém účtu osoby žadatele nedojde k faktickému vrácení požadované částky, nebo dojde k jejímu vrácení v jiné (nižší) výši z důvodu započtení, od situace, kdy osoba žadatele zjevný omyl při platbě neprokáže. Zatímco v prvním případě bude vždy o žádosti vydáno rozhodnutí, jak ostatně již bylo výše popsáno, v druhém případě, kdy nebude prokázán zjevný omyl a tedy žádosti nebude možno vyhovět, vydá správce daně osobě žadatele potvrzení o došlé platbě a totožnosti daňového subjektu na úhradu jehož nedoplatku byla v důsledku jím způsobené chyby platba zaevidována. Jelikož se jedná o úkon při placení daní, může proti němu osoba žadatele ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení potvrzení podat námitku dle ust. § 159 daňového řádu. Bude-li námitka zamítnuta, má možnost domáhat se svých práv žalobou u správního soudu, příp. z titulu vystaveného potvrzení o absenci omylu v občanskoprávním řízení žalobou o vrácení bezdůvodného obohacení.

Doporučované

Nejčtenější