Novinky

MP/16/2020 - Daňový řád - Vrácení omylem provedené platby

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Jak bude postupováno v případě, pokud osoba (odlišná od poskytovatele platebních služeb či provozovatele poštovních služeb) omylem provedla platbu za jiný daňový subjekt, který má na svém osobním daňovém účtu evidován nedoplatek?

Odpověď:

Správce daně podle ust. § 165 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), vrátí platbu osobě, která platbu provedla, pokud jsou současně splněny podmínky, že (i) tato osoba prokáže zřejmý omyl při placení, (ii) nemá na svém osobním daňovém účtu nedoplatek a (iii) o vrácení platby požádá.

Podle ust. § 164 odst. 4 daňového řádu platí, že správce daně přijme každou platbu daně, i když není provedena daňovým subjektem, a zachází s ní stejným způsobem, jako by ji vykonal daňový subjekt. To znamená, že platba je zaevidována dle dispozice osoby, která ji provedla, přičemž se uplatní obecné pravidlo, že vrácení platby tomu, kdo ji za daňový subjekt uhradil, není přípustné. Výjimkou z tohoto pravidla jsou situace zakotvené v ust. § 165 daňového řádu. Proto jestliže osoba, která platbu provedla, zjistí-li svůj omyl při placení, je povinna sama vyvinout iniciativu k tomu, aby zajistila provedení nápravy. Musí podat žádost o vrácení omylem provedené platby a svůj zřejmý omyl při placení prokázat.

Požádá-li osoba, která tvrdí, že provedla platbu zřejmým omylem (dále jen „osoba žadatele“), o vrácení takové platby, je správce daně povinen důkazní prostředky, prokazující tvrzení uváděná v žádosti, prověřit, tj. posoudit, kdy se skutečně bude jednat o „zřejmý omyl“ a kdy nikoliv. Typickým příkladem jsou situace, kdy osoba žadatele má na svém osobním daňovém účtu nedoplatek ve stejné výši, v jaké omylem poukáže platbu ve prospěch osobního daňového účtu jiného daňového subjektu. Bude-li mít správce daně po provedeném důkazním řízení za prokázané, že platba byla provedena zřejmým omylem, je povinen platbu osobě žadatele vrátit. Před vrácením částky osobě žadatele správce daně vždy prověřuje, zda sama tato osoba nemá na svém osobním daňovém účtu evidován nedoplatek. Je-li na osobním daňovém účtu osoby žadatele zjištěn nedoplatek, správce daně převede přeplatek (omylem zaplacenou částku) na úhradu nedoplatku, a to do výše nedoplatku, a vrátí pouze částku, která případně zbyde po zaplacení nedoplatků na osobním daňovém účtu osoby žadatele. Není-li zjištěn nedoplatek, správce daně je povinen vrátit osobě žadatele částku uvedenou v žádosti ve lhůtě dle ust. § 155 odst. 3 daňového řádu. O vrácení/převedení přeplatku správce daně vždy vydá rozhodnutí.

V případě uplatnění postupu dle ust. § 165 odst. 3 daňového řádu, nepatří mezi kritéria rozhodná pro posouzení žádosti, zda platba provedená zřejmým omylem byla připsána daňovému subjektu, který má na svém osobním daňovém účtu nedoplatek (příp. má aktuálně „vyrovnaný“ osobní daňový účet, či přeplatek). Tato skutečnost v daném případě není předmětem posouzení.

Doporučované

Nejčtenější