Novinky

MP/11/2020 – Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – Stanovení poplatku vlastníkovi pozemku, který v době zavedení poplatku nebyl stavebním pozemkem

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Může obec požadovat úhradu místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace za pozemek, který v době vydání obecně závazné vyhlášky nebyl stavebním pozemkem? Stavebním pozemkem se stal až po uplynutí několika let.

Odpověď:

Podle ustanovení § 10c odst. 1 zákona o místních poplatcích platí poplatek za zhodnocení stavebního pozemku vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.

Jedním z předpokladů pro vznik poplatkové povinnosti je tedy zhodnocení stavebního pozemku. Zhodnocení stavebního pozemku nastává v okamžiku, kdy je možné tento pozemek připojit na nově vybudovaný vodovod nebo kanalizaci.

Mezi základní konstrukční prvky poplatku za zhodnocení stavebního pozemku patří sazba poplatku, kterou upravuje ustanovení § 10c odst. 3 zákona o místních poplatcích. Sazba poplatku za zhodnocení stavebního pozemku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního předpisu v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m² zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou obec může vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci rozhodnutí podle věty druhé.

Z výše uvedeného vyplývá, že poplatek za zhodnocení stavebního pozemku má charakter tzv. „jednorázového“ poplatku. Pozemek, který je předmětem zpoplatnění, musí být v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí nebo nabyl právních účinků kolaudační souhlas, pozemkem stavebním. Pokud by tomu tak nebylo, nelze vlastníky takových pozemků v následujících letech zatížit poplatkem za zhodnocení stavebního pozemku, jelikož v těchto případech nelze aplikovat obecně závaznou vyhlášku obce.

Nejčtenější