Novinky

MP/09/2020 - Poplatek za komunální odpad - Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku z moci úřední

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Může obecní úřad v případě plošného zasažení České republiky epidemií prominout všem občanům obce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“)?

Odpověď:

Epidemie, zasahující celé území České republiky, je mimořádnou událostí ve smyslu ust. § 16b odst. 1 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Obecní úřad je, s přihlédnutím k individuálním okolnostem v obci, v takovém případě v souladu s ust. 16b zákona o místních poplatcích a ust. § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn z moci úřední rozhodnout o prominutí poplatku za komunální odpad zcela nebo zčásti všem poplatníkům obce, vymezeným v ust. § 10b odst. 1 písm a), b) zákona o místních poplatcích. V rozhodnutí je třeba mj. uvést poplatkové období, kterého se prominutí týká. Prominout lze též příslušenství místního poplatku.

Doporučované

Nejčtenější