Novinky

MP/08/2020 – Poplatek z pobytu – Krátkodobé „přerušení“ pobytu

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Je předmětem poplatku z pobytu krátkodobé „přerušení“ pobytu, kdy ubytovaná osoba odjede z místa pobytu, ale za dobu své nepřítomnosti poskytovateli za pobyt neplatí?

Odpověď:

Pro vznik poplatkové povinnosti je vždy rozhodné naplnění předmětu poplatku (ust. § 3a zákona o místních poplatcích), tedy skutečnost, že daná osoba v obci pobývá u jednotlivého poskytovatele úplatného pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

V souvislosti s výběrem a odvodem poplatku z pobytu vzniká plátci poplatku podle ust. § 3g a násl. zákona o místních poplatcích evidenční povinnost. Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do níž zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. V evidenční knize je plátce poplatku povinen evidovat mj. den počátku a den konce pobytu (ust. § 3g odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích).

Plátce poplatku má také povinnost podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce (ust. § 14a zákona o místních poplatcích). V ohlášení uvede údaje rozhodné pro stanovení poplatku (ust. § 14a odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích). Těmito údaji je nutné rozumět údaje, které jsou potřebné pro správné stanovení výše poplatkové povinnosti, a pokud se jedná o poplatek z pobytu, jsou jimi nepochybně údaje o počtu dní, ve kterých byl poskytnut úplatný pobyt.

Pokud tedy ubytovaná osoba „přeruší“ pobyt, který je předmětem poplatku z pobytu tak, že odjede z místa pobytu, přičemž poskytovateli pobytu v době své nepřítomnosti za pobyt neplatí, pak se z hlediska zákona o místních poplatcích, za dny, kdy není pobyt hrazen, nejedná o poskytování úplatného pobytu. Předmět poplatku z pobytu není naplněn a osoba v takovém případě není v postavení poplatníka. Plátce poplatku v této souvislosti zaznamená v evidenční knize den konce pobytu této osoby v souladu se shora cit. ust. § 3g odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích. Pokud osoba, která pobyt „přerušila“, následně u stejného poskytovatele pokračuje v pobytu, za který hradí sjednanou úhradu, bude se jednat o nový počátek pobytu. Takový pobyt bude na základě splnění podmínek stanovených zákonem o místních poplatcích předmětem poplatku z pobytu.

Doporučované

Nejčtenější