Novinky

MP/06/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob pečujících o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Které osoby lze zahrnout do skupiny osob osvobozených od místního poplatku z pobytu z důvodu péče o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci konané na území obce? Jedná se o kuchařky, ale např. i učitele, sportovní lektory apod.?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3b odst. 1 písm. d) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpis, je od poplatku z pobytu osvobozena osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce.

V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je zotavovací akcí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Za jinou podobnou akci pro děti se pak ve smyslu ustanovení § 12 uvedeného zákona rozumí organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než je u zotavovací akce, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném nebo obdobném. Při této musí osoba, která ji pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví.

S ohledem na výše uvedené je nezbytné, aby na zotavovací akci nebo jiné podobné akci o děti pečovaly osoby zajišťující odborný dozor, např. učitelé, vychovatelé, případně lektoři lyžování, plavání a další doprovodný personál, např. kuchařky. Platí tedy, že všechny osoby, které se budou v rámci těchto akcí o děti starat tak, aby byl naplněn jejich účel, budou osvobozeny od místního poplatku z pobytu.

Doporučované

Nejčtenější