Novinky

MP/02/2020 – Poplatek z pobytu - Osvobození osob vykonávajících sezónní práci

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby, které vykonávají na území obce sezónní práci. Jsou tak od poplatku z pobytu osvobozeni všichni dělníci pracující na stavbách a montážích, zedníci, obchodní cestující, zemědělci a podobné profese?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona o místních poplatcích je předmětem poplatku z pobytu úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

V souladu s ustanovením § 3b odst. 1 písm. e) zákona o místních poplatcích je od poplatku z pobytu osvobozena osoba vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.

Definice sezónní práce je uvedena v ustanovení § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích. Jedná se o práci, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje. Uvedená definice vychází z definice práce sezónní povahy obsažené v čl. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, která stanoví, že za práci sezónní povahy se považuje práce, která je závislá na střídání ročních období a automaticky se každým rokem opakuje.

Lze tedy konstatovat, že pro osvobození osob vykonávajících na území obce sezónní práci stanoví zákon o místních poplatcích pouze obecná kritéria. Osvobození se týká pouze osob, které na území obce pobývají krátkodobě, tj. méně než 60 dnů. Pokud by se jednalo o osoby (pracovníky) zdržující se na území obce po dobu delší, nebyly by tyto osoby v postavení poplatníků poplatku z pobytu. Dále je pro osvobození nezbytné, že jde o práci, která se pravidelně opakuje v závislosti na různých ročních obdobích. Její výkon není závislý pouze na příznivých klimatických podmínkách, ale na skutečnosti, že ji nelze v jiném ročním období vůbec realizovat. Sezónnost bývá jedním ze znaků podnikání zejména v oblasti cestovního ruchu nebo v zemědělství. Jako příklad profesí lze uvést pracovníky lyžařského střediska v zimním období, zaměstnance přírodních plaveckých areálů, zemědělské pracovníky vypomáhající v období žní, senoseče a při sklizni ovoce apod.

Nejčtenější