Novinky

SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek ve výši 50 Kč podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání dokumentů uvedených v tomto ustanovení?

Odpověď:

Na základě ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád., ve znění pozdějších předpisů, je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu atd. podléhá zpoplatnění správním poplatkem podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona
o správních poplatcích.

Podle této položky vybírá správní úřad správní poplatek za každou i započatou stránku vydaného stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu. Jsou-li vydávané dokumenty pořizovány jako fotokopie na kopírovacím stroji nebo tiskem na tiskárně ze spisu uloženého v počítači, vybere správní úřad 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku formátu A4. Sazbu správního poplatku ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku formátu A4 správní úřad vybere, je-li dokument pořizován na psacím stroji nebo na klávesnici počítače (tedy manuálně) jako výpis nebo opis z úředního spisu, případně je vytvářen jako nový dokument z dat uložených např. v registru.

Doporučované

Nejčtenější