Novinky

SP/01/2019 - Osvobození od správního poplatku II

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Statutární město má v úmyslu postavit na svém území veřejně prospěšnou stavbu (kanalizační řad). Je statutární město osvobozeno od správního poplatku vybíraného za úkony uvedené v položkách 17 a 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o správních poplatcích“), podle obecného úkonového osvobození zakotveného v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích?

Odpověď:

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích jsou od poplatků osvobozeny úkony pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku. Statutární město však není orgánem územního samosprávného celku, nýbrž samotným základním územním samosprávným celkem, který pro výkon své působnosti disponuje potřebnými orgány. Těmito orgány jsou podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo, rada města, primátor, magistrát a další zvláštní orgány. Z uvedených důvodů nemůže být statutární město osvobozeno od správních poplatků za úkony uvedené v položkách 17 a 18 sazebníku zákona o správních poplatcích podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích.

Podle ustanovení § 8 odst. 4 zákona o správních poplatcích jsou od správních poplatků osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích. V položce 17 sazebníku zákona o správních poplatcích je zakotveno, že je od správního poplatku osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem. Podle položky 18 sazebníku zákona o správních poplatcích je od správního poplatku osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že pro přiznání osvobození podle položky 17 a 18 sazebníku zákona o správních poplatcích musí být splněny dvě podmínky – bude se jednat o stavbu pozemních komunikací nebo veřejně prospěšnou stavbu a stavba bude realizována státem nebo územním samosprávným celkem. Osvobození pak bude územnímu samosprávnému celku přiznáno bez ohledu na skutečnost, zda bude územním samosprávným celkem kraj, statutární město, město či obec různého typu. Zároveň nebude rozhodující, zda rozhodnutí vydává úřad téhož územního samosprávného celku.

Doporučované

Nejčtenější