Novinky

2019

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků - rok 2019.

ilustrace
Typ poplatku
Období

Vydáno

MP/09/2019 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při pobytu v dětské léčebně

Jsou od poplatku z pobytu osvobozeni rodiče doprovázející děti při jejich pobytu v dětské léčebně ve smyslu ustanovení § 3b odst. 1 písm. d), zákona o místních poplatcích, podle něhož „od poplatku z pobytu je osvobozena osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce“?

Vydáno

MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí

Obecní úřad má přístup do registru obyvatel a dalších registrů ve smyslu ustanovení § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou či nejsou v takovém případě poplatníci povinni hlásit změny údajů, jestliže správce poplatku má možnost změny v příslušném rejstříku ověřit?

Vydáno

SP/06/2019 - Výběr správního poplatku podle položky 3 písmeno a)

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek ve výši 50 Kč podle položky 3 písmeno a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání dokumentů uvedených v tomto ustanovení?

Vydáno

MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace

Může obec na svém území zavést místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v situaci, kdy stavbu vodovodu nebo kanalizace zajišťoval dobrovolný svazek obcí (jehož je obec členem) v postavení stavebníka podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů?

Vydáno

SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

Je možné zvýšit správní poplatek stanovený zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jestliže jeho výše neodpovídá skutečným nákladům na provedení zpoplatňovaného úkonu?

Vydáno

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.

Vydáno

MP/03/2019 - Placení místního poplatku za komunální odpad při změně hranic obcí

V průběhu kalendářního roku došlo rozhodnutím Ministerstva vnitra ke změně hranic obcí, kdy část jedné obce připadla obci druhé. Obě obce mají zaveden systém shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Které obci zaplatí místní poplatek fyzické osoby, kterých se dotkly územní změny, a to buď z důvodu jejich místa pobytu, nebo vlastnictví k nemovité věci? Lze v daných případech aplikovat institut placení poplatku v poměrné výši?

Vydáno

SP/02/2019 - Správní poplatky vybírané zastupitelskými úřady

Jakými ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), se řídí vyměřování a vybírání správních poplatků zastupitelskými úřady České republiky a převod příjmů z vybraných správních poplatků těmito úřady správním úřadům příslušným k provedení úkonu?

Vydáno

SP/01/2019 - Osvobození od správního poplatku II

Statutární město má v úmyslu postavit na svém území veřejně prospěšnou stavbu (kanalizační řad). Je statutární město osvobozeno od správního poplatku vybíraného za úkony uvedené v položkách 17 a 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o správních poplatcích“), podle obecného úkonového osvobození zakotveného v ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích?

Vydáno

MP/02/2019 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?