Novinky

SP/01/2018 - Správní poplatky, které jsou příjmem rozpočtů územních samosprávných celků nelze platit kolkovými známkami

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Z jakého právního předpisu vyplývá, že správní poplatek nelze územnímu samosprávnému celku zaplatit kolkovými známkami? Pokud k úhradě správního poplatku tímto způsobem došlo, jak má správní úřad postupovat? 

Odpověď:

Na základě ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou pod pojem daň podřazeny také poplatky. Způsoby placení daní vymezuje ustanovení § 163 odst. 3 daňového řádu. Jedním ze způsobů placení daně, využívaným při platbě správních poplatků, je platba kolkovými známkami, pokud sazba správního poplatku nepřevyšuje 5 000 Kč. Správní poplatky, které jsou placeny prostřednictvím kolkových známek, jsou příjmem státního rozpočtu.

Ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje výjimku z placení správních poplatků kolkovými známkami ve prospěch územních samosprávných celků. Výnos ze správních poplatků, které jsou vyměřované a vybírané územními samosprávnými celky, je jejich příjmem, proto je nelze kolkovými známkami platit. Orgány územních samosprávných celků jsou oprávněny ve smyslu výše uvedeného ustanovení určit si způsob placení správních poplatků.

Uhradí-li poplatník správní poplatek orgánu územního samosprávného celku prostřednictvím kolkových známek postupem upraveným v § 3 vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, z hlediska zákona o správních poplatcích není správní poplatek uhrazen. Správní poplatek zaplacený tímto způsobem se stane příjmem státního rozpočtu, nikoliv příjmem příslušného územního rozpočtu. Správní úřad, ke kterému je poplatníkova žádost směřována, na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích vyzve poplatníka, aby správní poplatek zaplatil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení správního poplatku. Poplatník může v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o správních poplatcích požádat o vrácení správního poplatku chybně uhrazeného kolkovou známkou. Správní úřad bude při vracení správního poplatku postupovat podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona o správních poplatcích. 

Nejčtenější