Novinky

MP/34/2018 – Vyměření uhrazeného místního poplatku a zvýšení místního poplatku (k MP/24/2018)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Může správce poplatku v případě, kdy poplatník (plátce) uhradil (odvedl) místní poplatek po termínu splatnosti, ale ještě před vydáním platebního výměru, vyměřit platebním výměrem pouze zvýšení místního poplatku?

Odpověď:

V daném případě je nezbytné odkázat na ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích, které stanoví, že nebudou-li poplatky zaplaceny, resp. odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku místní poplatek platebním výměrem. Lze tedy konstatovat, že zákon nedává správci poplatku jinou možnost, než že v případě pozdní úhrady vyměří místní poplatek vždy, tedy i v situaci, kdy poplatník či plátce uhradil místní poplatek před vydáním platebního výměru.

Pokud správce poplatku v dané situaci přistoupí ke zvýšení místního poplatku, vyměří místní poplatek včetně zvýšení místního poplatku jedním platebním výměrem. Z platebního výměru musí být zřejmé, že místní poplatek byl již uhrazen. Obsahem platebního výměru bude dále částka vyjadřující zvýšení místního poplatku, která je určená k úhradě, termín splatnosti, způsoby placení atd.

Doporučované

Nejčtenější