Novinky

MP/33/2018 – Zveřejnění osobních údajů a výše platebních povinností na alonži složenky

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Lze zaslat složenku s osobními údaji poplatníka místního poplatku za komunální odpad včetně výše jeho platebních povinností osobě, která platí poplatek za více fyzických osob podle ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích?

Odpověď:

Ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích stanoví, že za fyzické osoby tvořící domácnost může místní poplatek za komunální platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, není v postavení plátce poplatku ani v postavení zástupce poplatníka ve smyslu ustanovení § 25 a násl. daňového řádu.

V případě, kdy správce poplatku bez dalšího zašle složenku s údaji, které se týkají poplatníka místního poplatku osobě, která má místní poplatek za poplatníka pouze zaplatit, může dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 daňového řádu. Aby ze strany správce poplatku byla dodržena zásada neveřejnosti správy daní (poplatků) stanovená v ustanovení § 9 odst. 1 daňového řádu, měl by vždy zkoumat, zda osoba, které předmětnou složenku posílá, je v postavení poplatníka místního poplatku nebo jeho zástupce (§ 25 a násl. daňového řádu).

Doporučované

Nejčtenější