Novinky

MP/32/2018 - Využívání údajů podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Správce místního poplatku má zákonem garantován přístup k údajům podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích. Má zřízen přístup do Czech POINTU, ale jen do základních registrů, kde je schopen vyhledat adresu obyvatele, nikoliv však jeho zákonné zástupce. Má správce poplatku nárok na přístup do agendy ohlašovny v Czech POINTU, která uvedenými údaji disponuje, nebo existuje jiný zákonný postup, jak potřebné údaje zjistit?

Odpověď:

Ministerstvo financí k problematice využívání údajů podle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích požádalo o stanovisko Ministerstvo vnitra, neboť jde o problematiku uplatňování zákonů v působnosti tohoto ministerstva. Ministerstvo vnitra k uvedené problematice zaujalo následující stanovisko:

„Podle § 16 zákona o místních poplatcích vzniká obecním úřadům a krajským úřadům (dále jen „úřady“) pro účely řízení o místních poplatcích oprávnění využívat údaje ze základního registru obyvatel (dále jen „ROB“), z agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen „AISEO“) a z agendového informačního systému cizinců. Vzhledem k tomu, že v ROB se údaje o tzv. „vázaných osobách“ neevidují, mohou oprávněné úřady získávat údaje o zákonných zástupcích pro tento účel z AISEO, a to podle § 16 odst. 3 písm. h) zákona o místních poplatcích.

Jednou z možností, jak takové údaje o zákonném zástupci poplatníka získat, je prostřednictvím formuláře v agendě ohlašoven v prostředí Czech POINT.

vedený formulář je však určen zejména pro účely výkonu ohlašoven podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a rozsah poskytovaných údajů tímto způsobem je nad rámec oprávněných údajů podle zákona o místních poplatcích.

Proto doporučujeme, aby úřady využívaly k získání údajů o poplatnících zejména vlastní obecní informační systémy v příslušné agendě. K tomuto účelu mohou úřady pro výkon působnosti zákona o místních poplatcích využít podle našeho názoru údaje o poplatnících prostřednictvím agendy A343 - Obecní zřízení, a to podle § 149a odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2009 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány kraje mohou dále využívat údaje z AISEO rovněž prostřednictvím agendy A1097 – Krajské zřízení (zákon o krajích), a to podle § 94a odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo vnitra připravuje multiagendový formulář, který umožní využívat orgánům veřejné moci (dále jen „OVM“) údaje prostřednictvím agend, ve kterých má daný OVM oznámenu působnost, a to vždy ve stanoveném rozsahu údajů pro tu kterou konkrétní agendu.“.

Ministerstvo financí současně připomíná důrazné upozornění Ministerstva vnitra na skutečnost, že využívání údajů z jednotlivých registrů je plně na zodpovědnosti jednotlivých obecních úřadů, které musí být schopny zdůvodnit využívání údajů pro splnění daného úkolu, a to např. i o vázaných osobách. Zároveň je žádoucí, aby při této činnosti příslušné úřady důsledně uváděly důvod a účel, pro který osobní údaje využily. Každý výdej osobních údajů z jednotlivých registrů je zaznamenán v provozních údajích subjektu údajů (jednotlivé fyzické osoby), který má ze zákona nárok na zdůvodnění lustrace své osoby.

Doporučované

Nejčtenější