Novinky

MP/30/2018 – Osvobození osob pobývajících v zahraničí od místního poplatku za komunální odpad

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Obecně závazná vyhláška osvobozuje od místního poplatku za komunální odpad fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v zahraničí a tyto osoby mají současně povinnost ohlásit vznik nároku na osvobození do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Poplatník se zdržuje od 1. 1. 2018 v zahraničí a ohlašovací povinnost splní až v červnu 2018. Platí tedy, že poplatník nebude osvobozen od 1. 1. 2018, ale až od 1. 6. 2018? Je poplatník povinen v případě setrvání v zahraničí další rok tuto skutečnost pro vznik nároku na osvobození znovu oznamovat?

Odpověď:

Poplatník místního poplatku za komunální odpad, který nesplní svou povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, ztratí nárok na osvobození od tohoto poplatku v souladu s ustanovením § 14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

Pokud poplatník pobývá od 1. 1. 2018 v zahraničí a ohlašovací povinnost splní až v červnu 2018 a nikoliv ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, zanikne mu nárok na osvobození od poplatku ve smyslu ustanovení § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích a bude povinen zaplatit místní poplatek za celé poplatkové období – kalendářní rok. Poplatek v poměrné výši se v souladu s ustanovením § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích platí pouze v případě změny sídla pobytu fyzické osoby (§ 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích), změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu (§ 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích) nebo změny umístění fyzické osoby (§ 10 odst. 3 zákona o místních poplatcích) v průběhu kalendářního roku. Je tedy zřejmé, že stanovení poplatku v alikvótní části nepřichází v úvahu, neboť se jedná o osvobození stanovené obecně závaznou vyhláškou pro osoby, které pobývají v zahraničí, aniž by zrušily svůj (trvalý) pobyt v obci.

Nárok na osvobození od poplatku bude mít poplatník i pro následující poplatková období v případě, že mu povinnost uplatňovat nárok na osvobození opakovaně, např. každý kalendářní rok, nestanoví obecně závazná vyhláška obce.

Doporučované

Nejčtenější