Novinky

MP/29/2018 – Podání žádosti o prominutí místního poplatku za komunální odpad

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Lze podat společnou žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad podle ustanovení § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), za všechny osoby, které žijí v rodinném domě? Může společnou žádost o prominutí místního poplatku za komunální odpad podat matka s dítětem?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 16a zákona o místních poplatcích může obecní úřad (správce poplatku) na žádost poplatníka zcela nebo částečně prominout místní poplatek za komunální odpad nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Poplatníkem místního poplatku za komunální odpad je vždy fyzická osoba vymezená v ustanovení § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích. Pokud poplatník podá žádost o prominutí poplatku, zahájí správce poplatku v souladu s ustanovením § 91 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), daňové řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí, jehož příjemcem je vždy poplatník místního poplatku za komunální odpad, nikoliv skupina poplatníků. Lze dodat, že na řízení o prominutí poplatku nelze vztahovat ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích, které umožnuje, aby za fyzické osoby tvořící domácnost platila poplatek jedna osoba, případně za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě platil poplatek vlastník či správce. Zmíněné oprávnění nelze rozšiřovat o další případné úkony nesouvisející s placením poplatku. Každý z poplatníků proto podává samostatnou žádost o prominutí poplatku.

Poplatník místního poplatku ovšem nemusí se správcem poplatku jednat vždy přímo. Na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) daňového řádu je oprávněn plnou mocí zmocnit pro daňové (poplatkové) řízení svého zástupce.

V případě, že poplatkový subjekt ještě nedosáhl zletilosti a není právně způsobilý, musí být v rámci poplatkového řízení v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. a) daňového řádu zastoupen zákonným zástupcem. V případě dítěte je tedy oprávněna požádat o prominutí poplatku jeho matka, ovšem samostatnou, nikoliv společnou žádostí.

 

Doporučované

Nejčtenější