Novinky

MP/28/2018 – Osvobození od místního poplatku za komunální odpad spoluvlastníka nemovitosti

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Nemovitost vlastní více spoluvlastníků, u jednoho z nich je dán důvod k osvobození. Může správce poplatku požadovat zaplacení celého poplatku za komunální odpad po druhém spoluvlastníkovi? Jak je to v případě manželů vlastnících nemovitost, kdy se osvobození vztahuje pouze na jednoho z nich?

Odpověď:

Podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích je poplatníkem místního poplatku za komunální odpad fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k některé z uvedených nemovitých věcí vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

V souladu s ustanovením § 1116 občanského zákoníku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu vlastnící konkrétní věc (např. nemovitou věc). Podle ustanovení § 1127 občanského zákoníku jsou z právního jednání týkajícího se společné věci všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jedná se o tzv. solidaritu spoluvlastníků, která odpovídá povaze podílového spoluvlastnictví. Pokud jsou spoluvlastníci z právního jednání týkajícího se společné věci zavázáni plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. V souladu s ustanovením § 1872 občanského zákoníku je správce poplatku oprávněn požadovat zaplacení poplatku (celého nebo jeho libovolné části), a to po všech spoluvlastnících, jen po některých, nebo po kterémkoli ze spoluvlastníků.

Nastane-li v rámci poplatkového řízení situace, že se osvobození od místního poplatku za komunální odpad vztahuje pouze na některého spoluvlastníka nemovité věci, nesnižuje se poplatková povinnost o výši podílu spoluvlastníka s nárokem na osvobození. Pokud je však jeden ze spoluvlastníků od místního poplatku osvobozen, správce poplatku nemůže po tomto osvobozeném spoluvlastníkovi zaplacení celého poplatku, ani jeho části legálně požadovat.

Obdobně se postupuje v případě, že nemovitost mají manželé ve společném jmění manželů a jeden z manželů je osvobozen od místního poplatku za komunální odpad.

Doporučované

Nejčtenější