Novinky

MP/26/2018 – Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti (revidováno stanoviskem MP/2/2019)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?

Odpověď:

Opatrovníka nezletilé osoby ustanovuje soud. Obec nemůže odmítnout ustanovení opatrovníkem a funkci opatrovníka vykonává v přenesené působnosti. Je třeba rozlišovat, zda obec byla soudem ustanovena jako opatrovník či jako opatrovník pro správu jmění dítěte.

Pokud byla obec ustanovena jako opatrovník (§ 943 a násl. občanského zákoníku), pak na ní ve smyslu ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích nepřechází poplatková povinnost za nezletilou osobu, neboť obec není v postavení ani zákonného zástupce nezletilce ani v postavení opatrovníka pro správu jmění. Pokud však soud ustanovil obec opatrovníkem pro správu jmění (§ 948 a násl. občanského zákoníku), pak na tuto obec přechází poplatková povinnost nezletilého poplatníka ve smyslu ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích.

V případě námitky zletilého poplatníka, že nehodlá platit místní poplatek za komunální odpad v plné výši, je nutné vycházet z ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, které stanoví poplatníkem místního poplatku fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k některé z uvedených nemovitých věcí vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

V souladu s ustanovením § 1116 občanského zákoníku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu vlastnící konkrétní věc (např. nemovitou věc). Podle ustanovení § 1127 občanského zákoníku jsou z právního jednání týkajícího se společné věci všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jedná se o tzv. solidaritu spoluvlastníků, která odpovídá povaze podílového spoluvlastnictví. Pokud jsou spoluvlastníci z právního jednání týkajícího se společné věci zavázáni plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. V souladu s ustanovením § 1872 občanského zákoníku je věřitel oprávněn požadovat zaplacení celého plnění nebo jeho libovolné části na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo po kterémkoli ze spoludlužníků.

Z uvedených skutečností vyplývá, že obecní úřad je oprávněn vyměřit místní poplatek za komunální odpad zletilému poplatníkovi v plné výši. Zletilý poplatník má následně možnost obrátit se na obec, která je opatrovníkem pro správu jmění, s regresním nárokem ve výši spoluvlastnického podílu nezletilého na nemovitosti.

Doporučované

Nejčtenější