Novinky

MP/25/2018 – Placení místního poplatku za komunální odpad na základě trvalého pobytu a vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci ve stejné obci

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Fyzická osoba je v obci hlášena k trvalému pobytu a současně na území obce vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není žádná fyzická osoba hlášena k pobytu. Platí tato fyzická osoba místní poplatek za komunální odpad „dvakrát“?

Odpověď:

Podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) bod 1. zákona o místních poplatcích platí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a podle písm. b) citovaného ustanovení tento poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Zákon o místních poplatcích tedy rozlišuje dvě skupiny poplatníků. U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na trvalý pobyt v obci, u druhé skupiny na vlastnictví nemovitosti na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zákon o místních poplatcích nevylučuje, aby fyzické osobě vznikla poplatková povinnost na základě obou skutečností. Z titulu trvalého pobytu v obci může poplatková povinnost vzniknout poplatníkovi samozřejmě pouze jednou, z titulu vlastnictví nemovitosti vzniká poplatková povinnost ve vztahu ke každé nemovitosti ve vlastnictví poplatníka, za podmínky, že v ní není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Nicméně lze pro úplnost uvést, že obce mají možnost využít své pravomoci a v obecně závazné vyhlášce, kterou místní poplatek za odpad na svém území zavádí, stanovit dle svých podmínek a potřeb osvobození při souběhu skutečností zakládajících poplatkovou povinnost. Tato pravomoc patří do samostatné působnosti obcí.

Nejčtenější