Novinky

MP/17/2018 – Oprávnění starosty a tajemníka obecního úřadu k nahlížení do daňových spisů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Místní poplatky

Dotaz:

Jsou starosta a tajemník obecního úřadu oprávněni nahlížet do daňového spisu?

Odpověď:

Postup obecního úřadu při správě místních poplatků je upraven zejména daňovým řádem. Podle ustanovení § 9 odst. 1 daňového řádu je správa daní neveřejná. Ustanovení § 52 odst. 1 daňového řádu pak dále zásadu neveřejnosti správy daní konkretizuje tím, že váže úřední osoby povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob.

Správcem daně je v souladu s ustanovením § 10 daňového řádu správní orgán nebo jiný státní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní. Správcem daně (poplatků) je v oblasti místních poplatků obecní úřad.

Úřední osobou je v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 daňového řádu zaměstnanec správce daně, který se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správce daně, nebo osoba oprávněná k výkonu pravomoci správce daně zákonem nebo na základě zákona.

Tajemník obecního úřadu je v souladu s ustanovením § 109 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, osobou zařazenou do obecního úřadu. Jedná se o vedoucího obecního úřadu, který zajišťuje výkon přenesené působnosti a je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v přenesené působnosti starostovi. Tajemník je tedy v praktické rovině povinen řídit a kontrolovat činnost zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, a to i v případě, kdy jsou tito zaměstnanci v postavení úředních osob podílejících se na výkonu pravomoci správce daně podle ustanovení § 12 odst. 2 daňového řádu. Z uvedeného vyplývá, že tajemníka obecního úřadu lze rovněž považovat za úřední osobu podílející se na výkonu pravomoci správce daně, která je oprávněna nahlédnout do daňových spisů, aniž by tím došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti podle ustanovení § 52 odst. 1 daňového řádu. Bez této možnosti by tajemník obecního úřadu nemohl plnit své povinnosti, které má stanoveny zákonem o obcích.

Podle ustanovení § 109 odst. 1 daňového řádu stojí v čele obecního úřadu starosta. Tajemník obecního úřadu je mu podle ustanovení § 110 odst. 2 zákona o obcích odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v přenesené působnosti a starosta zároveň v souladu s ustanovením § 103 odst. 3 zákona o obcích může tajemníka obecního úřadu jmenovat či odvolat (se souhlasem ředitele KÚ). Zde je možno spatřovat vztah podřízenosti tajemníka vůči starostovi, který vykonává kontrolní pravomoc vůči tajemníkovi obecního úřadu. Rovněž platí, že pokud není v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu v obci ustanoven, plní jeho úkoly a zabezpečuje výkon přenesené působnosti starosta (viz ustanovení § 110 odst. 3 a § 103 odst. 4 písm. f) zákona o obcích). Lze dovodit, že starosta obce je pak i ve smyslu daňového řádu úřední osobou stojící v čele správce daně (poplatku). Pokud se bude starosta obce v rámci výkonu svých řídících pravomocí a řídící kontroly podřízených zaměstnanců - úředních osob (včetně tajemníka obecního úřadu), seznamovat s informacemi obsaženými v konkrétních daňových spisech, nebude tím porušena povinnost mlčenlivosti podle ustanovení § 52 daňového řádu.

Doporučované

Nejčtenější