Novinky

MP/16/2018 – Úprava odepisování nedoplatků pro nedobytnost vnitřní směrnicí

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Lze vnitřní směrnicí správního orgánu stanovit, že některé nedoplatky na místních poplatcích, které mají společné znaky, např. nedoplatky poplatníků s trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, mohou být bez vymáhání či vyhledávací činnosti odepsány?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 158 odst. 1 daňového řádu správce poplatku nedobytný nedoplatek odepíše. Nedobytným nedoplatkem se podle ustanovení § 158 odst. 2 daňového řádu rozumí nedoplatek bezvýsledně vymáhaný na poplatkovém subjektu i na jiných osobách, nebo nedoplatek, jehož vymáhání by zřejmě nevedlo k výsledku, anebo nedoplatek, u něhož je pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly jeho výtěžek, případně nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi.

Z uvedeného je zřejmé, že odpis nedoplatku pro nedobytnost lze realizovat pouze v případech, kdy správce daně v rámci své vyhledávací činnosti, popř. v rámci exekučního řízení zjistí, že nedoplatek je nedobytný v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 daňového řádu.

Správce poplatku nemůže vnitřní směrnicí stanovit okruh nedobytných nedoplatků bez znalosti konkrétních majetkových poměrů poplatkových subjektů, tedy bez toho, aby zjišťoval, zda se v konkrétních případech jedná či nejedná o nedobytný nedoplatek.

Doporučované

Nejčtenější