Novinky

MP/08/2018 – Zastavení exekuce vedené soudním exekutorem v souvislosti s Nálezem Ústavního soudu PL ÚS 9/15 ze dne 8. 8. 2017

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Jak má správce poplatku postupovat ve věci aplikace nálezu Ústavního soudu PL ÚS 9/15 ze dne 8. 8. 2017, který se zabývá problematikou placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilými poplatníky?
Kdo a jak má zastavit exekuci, je-li exekuční řízení vedeno soudním exekutorem?

Odpověď:

Pokud byl nedoplatek na poplatku předán k vymáhání prostřednictvím soudního exekutora podle § 175 odst. 1 daňového řádu, pak na návrh oprávněného, tj. správce poplatku, soudní exekutor probíhající exekuční řízení zastaví podle ustanovení § 55 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správce poplatku, jako oprávněný, podá návrh na zastavení řízení vedené soudním exekutorem s odkazem na nález Ústavního soudu.

Doporučované

Nejčtenější