Novinky

MP/04/2018 – Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku po rekonstrukci ČOV

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

V průběhu roku 2017 proběhla v obci rekonstrukce a intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV). Dne 13. 11. 2017 obdržela obec kolaudační souhlas k užívání ČOV k povolenému účelu. Po rekonstrukci a intenzifikaci ČOV skončila stavební uzávěra na stavebních pozemcích v katastrálním území obce a vlastníci stavebních pozemků se mohli napojit na stávající vodovod a kanalizaci. Může obec v souvislosti s ukončením stavebních prací zavést místní poplatek dle ustanovení § 10c zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)?

Odpověď:

K dané problematice je potřeba předně zmínit dikci samotného ustanovení § 10c odst. 1 zákona o místních poplatcích: „Poplatek platí vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích.“ Předmětem poplatku je tedy zhodnocení stavebního pozemku možností připojit se z něj na stavbu vodovodu či kanalizace. Z dikce zákona je též zřejmé, že stavba vodovodu a kanalizace musí být vybudována na náklady obce. Pojmy vodovod a kanalizace blíže vymezuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích je vodovodem provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Kanalizací je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

Z výše uvedeného vyplývá, že v popsaném případě nejsou naplněny podmínky pro zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace dle ustanovení § 10c zákona o místních poplatcích a pro stanovení poplatkové povinnosti. Obec totiž nově nevybudovala stavbu vodovodu či kanalizace ve smyslu ustanovení § 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, nýbrž pouze nechala zrekonstruovat část (ČOV) této již existující stavby. Je třeba též zdůraznit, že úmyslem zákonodárce bylo zpoplatnění pouze první možnosti napojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. V případě, že v obci tyto stavby již existovaly a obec je buduje nově z důvodu havarijního stavu, nefunkčnosti nebo nízké kapacity, nejedná se o první možnost napojení na předmětnou stavbu.

Doporučované

Nejčtenější