Novinky

MP/02/2018 – K § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Dotaz:

Poplatník je držitelem psa, poplatková povinnost mu vznikla v červenci 2017, poplatník řádně do 15 dnů ohlásil vznik poplatkové povinnosti. Od 1. února 2018 je poplatník poživatelem starobního důchodu, tuto skutečnost však nahlásil až po uplynutí 15-ti denní lhůty, např. 20. února 2018. Zanikl v tomto případě poplatníkovi na kalendářní rok 2018 nárok na osvobození a bude tedy platit plnou výši poplatku stanovenou OZV pro rok 2018?

Je možné pro kalendářní rok 2019 na základě doloženého důvodu osvobození či úlevy z 20. února 2018 stanovit předpis ve výši odpovídající osvobození či úlevě nebo je poplatník povinen pro rok 2019 znovu ohlásit a doložit nárok na osvobození či úlevu?

Odpověď:

Neohlášení změny údajů uvedených v ohlášení v zákonné lhůtě 15 dnů podle § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích má za následek, že v takovém případě poplatníkovi nárok na osvobození či úlevu pro příslušný kalendářní rok zanikne. Poplatník tedy bude povinen zaplatit poplatek v plné výši. Poplatníkem, byť opožděně, podané ohlášení změny údajů by mělo být ze strany správce poplatku akceptováno pro další poplatková období. Mimo jiné i z důvodu, že obsahuje informaci, že k určitému datu se poplatník stal poživatelem starobního důchodu a tuto skutečnost současně požadovaným způsobem doložil.

Nutno dodat, že uvedené platí pouze za předpokladu, že obec ve své obecně závazné vyhlášce lhůtu pro plnění ohlašovací povinnosti nestanovila „opakovaně“ pro každý kalendářní rok.

Doporučované

Nejčtenější