Novinky

MP/01/2018 – Novela § 14a zákona o místních poplatcích

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Dotaz:

Poplatník je držitelem průkazky ZTP/P, poplatková povinnost mu vznikla v červenci 2017, poplatník řádně do 15 dnů ohlásil vznik poplatkové povinnosti a zároveň doložil, že je držitelem průkazky ZTP/P. Je nutné v takovém případě doložit důvod osvobození znovu v každém následujícím kalendářním roce do 15. ledna?

Odpověď:

Zákon o místních poplatcích, v platném znění, výslovně nestanoví „povinnost doložit důvod osvobození znovu v každém následujícím kalendářním roce do 15. ledna“, taková povinnost z ustanovení zákona ani nevyplývá.

Nově platí, na základě novely zákona o místních poplatcích zákonem č. 170/2017 Sb., že nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká, jestliže poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku (podle § 14a odst. 4) ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 3 uvedeného ustanovení. Nutno dodat, že uvedenou ohlašovací povinnost měl poplatník i podle předchozí právní úpravy, její nesplnění však nemělo za následek zánik nároku, ale správce poplatku byl oprávněn uložit pořádkovou pokutu podle daňového řádu.

V době následující po nabytí účinnosti cit. novely je nutno nesplnění povinnosti ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku (§ 14a odst. 4) posuzovat především v souladu s přechodným ustanovením (bod 1.) novely, podle něhož „Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. Poplatník, o němž hovoří dotaz, má ve smyslu cit. ustanovení pro poplatková období roku 2018 i následujících kalendářních roků „splněnu ohlašovací povinnost“. To však platí pouze za předpokladu, že obec ve své obecně závazné vyhlášce lhůtu pro plnění ohlašovací povinnosti nestanovila nově, mj. tak, že ji stanovila „opakovaně“ pro každý kalendářní rok.

Doporučované

Nejčtenější