Novinky

SP/04/2017 - Osvobození od správního poplatku – Vydání nových cestovních dokladů za shořelé

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Při požáru nám shořely mimo jiné i cestovní doklady vydané bezprostředně před požárem. Vzhledem k tomu, že máme zaplacenou zahraniční dovolenou, požádali jsme o vydání nových cestovních dokladů. Protože jsme při požáru přišli o veškerý majetek, dotázala jsem se na úřadě, zda i v tomto případě jsme povinni zaplatit správní poplatek. Bylo nám sděleno, že v položce 115 sazebníku zákona o správních poplatcích žádné takové osvobození uvedeno není.

Odpověď:

Odpověď správního úřadu nebyla zcela vyčerpávající. V položce 115 sazebníku, který je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích, a podle které je zpoplatňováno mimo jiné vydání cestovních dokladů, osvobození pro případ vydání nového dokladu za doklad zničený v důsledku živelní události uvedeno není. Samotný zákon o správních poplatcích však na takovou situaci pamatuje a v ustanovení § 8 odst. 2 písm. i) přiznává osvobození úkonům prováděným v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

Pokud se v dotazovaném případě jednalo o nezaviněný požár a o této skutečnosti máte doklad od vyšetřujícího orgánu, je správní úřad povinen osvobození od správního poplatku přiznat. Pokud byl správní poplatek Vámi již uhrazen, správní úřad jej na základě Vaší žádosti vrátí.

Doporučované

Nejčtenější