Novinky

MP/12/2017 - Možnost uplatnění úroku z neoprávněného jednání správce daně (revidováno stanoviskem MP/15/2018)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Přichází v řízení o místních poplatcích v úvahu uplatnění ustanovení § 254 daňového řádu o úroku z neoprávněného jednání správce daně?

Odpověď:

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích, v účinném znění „Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.“.

Použití pouze striktně jazykového výkladu uvedeného ustanovení vede k závěru, že pokud nejsou konkrétní úroky, které se neuplatňují, blíže specifikovány, vztahuje se ustanovení na všechny úroky, které daňový řád upravuje, tedy i na úrok z neoprávněného jednání správce daně podle ustanovení § 254 daňového řádu.

Pokud se při použití jazykového výkladu cit. ustanovení přihlédne současně i k výkladu teleologickému, lze dojít nejen k závěru, že zákonodárce skutečně chtěl vyloučit použití všech úroků podle daňového řádu, ale i k závěru, že záměrem bylo vyloučit jen úroky placené daňovým subjektem. Vzhledem k absenci vysvětlení v důvodové zprávě se je obtížné se k problematice jednoznačně vyjádřit.

Nehledě na výše uvedené, jeví se vhodné zvážit, zda ustanovení o úroku z neoprávněného jednání správce místního poplatku podle § 254 daňového řádu, uplatnit či nikoliv. Zastáváme názor, že z hlediska právní jistoty a legitimního očekávání ze strany poplatkových subjektů, a to i s ohledem na obecně vnímanou povinnost k poskytování náhrady škody v případě způsobení újmy nezákonným jednáním, lze považovat za ospravedlnitelné, aby cit. ustanovení bylo uplatněno a úrok z neoprávněného jednání správce místního poplatku podle § 254 daňového řádu byl daňovému subjektu poskytnut. Pokud daňový subjekt následně uplatní náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v účinném znění, bude úrok z neoprávněného jednání správce místního poplatku do přiznané náhrady škody započítán.

 


(revidováno stanoviskem MP/15/2018)

Doporučované

Nejčtenější