Novinky

MP/04/2017 - Místní poplatek za komunální odpad - placení jednou osobou

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Komu vyměřuje správce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad v případech, kdy je poplatek placen ve smyslu ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích jednou osobou za fyzické osoby tvořící domácnost nebo žijící v rodinném nebo bytovém domě?

Odpověď:

Podle ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích:

„Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“.

Ve smyslu uvedeného ustanovení osoba, která platí poplatek za více osob, není plátcem poplatku, neboť zákon této osobě placení neukládá, pouze dává možnost uvedeného způsobu placení poplatku. Dodáváme, že osobu, která je plátcem poplatku, tj. je povinna poplatek ve stanovené výši vybrat a obci odvést, stanoví zákon o místních poplatcích pouze v případě místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, kdy poplatek není zaplacen včas nebo ve správné výši, bude správce vyměřovat poplatek jednotlivým poplatníkům. Půjde-li však o nezletilé poplatníky (poplatníky ke dni splatnosti omezené ve svéprávnosti, kterým byl jmenován opatrovník spravující jejich jmění), bude správce poplatku, v souladu s ustanovením § 12 zákona o místních poplatcích, poplatek vyměřovat zákonným zástupcům nebo opatrovníkům tohoto poplatníka.

Doporučované

Nejčtenější