Novinky

MP/16/2017 - Místní poplatek za komunální odpad - Osvobození jednoho z manželů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Jak lze u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích uplatnit osvobození v případě, kdy vlastníky rodinného domu jsou manželé, přitom jeden z nich je od poplatku osvobozen podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. d) - je umístěn v domově pro seniory.

Odpověď:

Podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) cit. zákona je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů též fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k uvedeným nemovitým věcem vlastnické právo více osob, zákon stanoví, že jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Povinnost platit poplatek společně a nerozdílně (solidární odpovědnost) znamená, podle nového občanského zákoníku (§ 1872), že správce poplatku je oprávněn požadovat zaplacení poplatku, a to celého nebo jeho libovolné části, po každém z vlastníků nebo pouze po některém z nich nebo po kterémkoli z nich.

Jde-li o vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci (bytu či rodinného domu), který je ve společném jmění manželů s tím, že na jednoho z manželů se vztahuje osvobození ze zákona podle § 10b odst. 3 písm. d) - umístění v domově pro seniory, měl by podle našeho názoru správce poplatku vycházet z toho, že v daném případě jsou poplatníky oba spoluvlastníci nemovité věci, kterým zákon stanoví povinnost zaplatit poplatek společně a nerozdílně.

Současně však správce poplatku musí respektovat existenci nároku na osvobození od poplatku u jednoho ze spoluvlastníků (poplatníků). Jestliže platí, že správce poplatku je v případě solidární odpovědnosti oprávněn požadovat zaplacení poplatku, a to celého nebo jeho libovolné části, po každém ze spoluvlastníků nebo pouze po některém z nich nebo po kterémkoli z nich, domníváme se, že v daném případě správce poplatku může požadovat (s přihlédnutím k uvedenému obsahu institutu solidární odpovědnosti) zaplacení poplatku po tom ze spoluvlastníků, na něhož se osvobození nevztahuje.

Doporučované

Nejčtenější