Novinky

MP/08/2017 - Evidence na osobním daňovém účtu při přechodu poplatkové povinnosti

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Jak postupovat při evidenci poplatku na osobním daňovém účtu při uplatnění ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích, zejména ve vztahu k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů?

Odpověď:

Správce poplatku je povinen vést samostatný osobní daňový účet podle ustanovení § 149 odst. 2 daňového řádu každému poplatníkovi místního poplatku. Je-li ze zákona poplatníkem osoba nezletilá, je nutno vést osobní daňový účet i mladistvému (nezletilému) poplatníkovi. Správce poplatku v takovém případě zaznamená, stejně jako u ostatních (zletilých) poplatníků, na debetní straně osobního daňového účtu stanovenou výši poplatku (podle obecně závazné vyhlášky příslušné obce). Je-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, tj. v době do uplynutí dne splatnosti poplatku, zaznamená správce poplatku tuto skutečnost na kreditní stranu mladistvého poplatníka.

Jiná situace nastane v případě, kdy správce poplatku po uplynutí dne splatnosti poplatku zjistí, že poplatek nebyl řádně zaplacen, tj. na kreditní straně osobního daňového účtu není evidována žádná platba nebo je evidována platba v nižší výši, než je stanoveno. V takovém případě správce poplatku zaznamená na debetní stranu osobního daňového účtu skutečnost, že poplatková povinnost ze zákona přešla na zákonné zástupce, což ve svém důsledku znamená zrušení poplatkové povinnosti nezletilého poplatníka pro příslušné poplatkové období. Správce poplatku v tomto případě vyměří poplatek zákonnému zástupci a povinnost, která na něj přešla ze zákona, zaznamená na debetní straně jeho vlastního osobního daňového účtu.

Výše popsanými způsoby, tj. podle okolností konkrétního případu, postupuje správce poplatku v každém příslušném poplatkovém období, kterým je u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, kalendářní rok.

Doporučované

Nejčtenější