Novinky

SP/02/2017 - Aplikace daňového řádu v řízení o správním poplatku

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Správní úřad postupoval v řízení o správním poplatku podle zákona o správních poplatcích a podpůrně podle daňového řádu. Z jakého právního předpisu takový postup vyplývá? Domnívám se, že měl úřad postupovat podle správního řádu.

Odpověď:

Nelze směšovat dvojí řízení, které správní úřad provádí.

Prvním řízením je řízením ve věci, tedy řízení prováděné správním úřadem na základě žádosti, která byla správnímu úřadu doručena (např. návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí) či před ním vznesena (např. žádost o vydání cestovního pasu). V tomto řízení postupuje správní úřad podle zvláštního právního předpisu, který danou problematiku upravuje.

Je-li řízení zpoplatněno správním poplatkem, provádí správní úřad řízení o správním poplatku. V tomto řízení postupuje podle zákona o správních poplatcích. Tento zákon je nejen předpisem hmotného práva, který upravuje předmět zpoplatnění a výši správního poplatku, ale současně je i předpisem procesním, upravujícím řízení o poplatku. Pouze podpůrně, v případech, kdy zákon o správních poplatcích postrádá příslušnou úpravu, postupuje správní úřad podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě ustanovení § 4 daňového řádu ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona.

Příklad:

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

položka 120 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích

Katastrální úřad (správní úřad) provádí dvojí řízení:

  • řízení o vkladu do katastru podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (podle § 9 tohoto zákona se na postup katastrálního úřadu při zápisech práv do katastru použije přiměřeně pouze § 145 správního řádu, vyjma odstavce 2 vět třetí a čtvrté) a
  • řízení o poplatku podle zákona o správních poplatcích; není-li upraveno v zákoně o správních poplatcích jinak, postupuje se podle daňového řádu, a to na základě ustanovení § 4 daňového řádu ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona.

Doporučované

Nejčtenější