Novinky

Osvobození od správních poplatků v souvislosti s živelní pohromou - registrace vozidel

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Správní poplatky
  • Poplatky
  • Živelní pohromy
  • Veřejný sektor
  • Státní podpora
  • Daň
  • Daně a cla

Je-li prokázána souvislost mezi živelní pohromou a požadovaným úkonem zpoplatněným v položce 26 Zákona o správních poplatcích, je daný úkon osvobozen od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písmeno i) zákona o správních poplatcích.

Položka 26

písmeno a) – zápis do registru silničních vozidel – předloží-li žadatel doklad, že jeho vozidlo bylo v důsledku živelní události zničeno a nyní žádá o zápis vozidla nového (pro přiznání osvobození je irelevantní, jakým způsobem žadatel vozidlo nabyl, zda koupil nebo jej získal darem, případně jiným způsobem) – úkon je osvobozen, stejně jako vyřazení vozidla z provozu zpoplatněné pod písmenem b).

písmena c) – f) - úkony týkající se vydání tabulek registrační značky – je-li prokázáno, že žadatel vlastní vozidlo, žije v oblasti postižené živelní pohromou, osvobození bude přiznáno. Pokud žadatel požádá o vydání registrační značky na přání náhradou za tabulky registrační značky na přání, které byly v důsledky živelní pohromy zničeny, ztraceny apod., bude jejich vydání rovněž osvobozeno. Pokud by ale žadatel požadoval vydání registrační značky na přání náhradou za „klasickou registrační značku“, tomuto úkonu nelze přiznat osvobození.

písmeno g) – zápis jakékoliv změny, která má souvislost s živelní pohromou bude od správního poplatku osvobozen.

Doporučované

Nejčtenější