Novinky

Informace k Technické novele daňového řádu (Informace ČDS)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Regulace
 • Daň
 • Daně a cla
 • Veřejný sektor
 • Daňový řád
 • Technická novela daňového řádu

Dne 7. 12. 2010 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu návrh tzv. technické novely daňového řádu. S návrhem této novely byl vysloven souhlas již v prvém čtení. V nejbližší době bude novela předložena k projednání Senátu.

Novela zahrnuje především následující body:

 • prokurista již nebude zahrnut mezi zástupce, nýbrž bude při správě daní oprávněn jednat jménem právnické osoby, může-li podle udělené prokury jednat samostatně
 • již nebude muset být doloženo přijetí plné moci zmocněncem
 • pokud si zmocnitel zvolí nového zmocněnce, pak bude platit, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci
 • bude upraveno prodlužování lhůt – vyhověno žádosti bude tehdy, jestliže správce daně nevydá rozhodnutí do doby, o níž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel
 • zaplacená částka daně se použije v prvé řadě nejen na úhradu nedoplatků na dani, ale i na úhradu splatné daně (a pak teprve následují nedoplatky na příslušenství daně)

V rámci projednávání novely v Poslanecké sněmovně byla změněna její účinnost; původně návrh obsahoval účinnost od 1. 1. 2011 (tedy totožnou účinnost jako je účinnost celého daňového řádu), nově byla zvolena účinnost prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona. Důvodem této změny je skutečnost, že novela zřejmě nebude schválena a nevyjde ve Sbírce zákonů do 1. 1. 2011. Až se tak stane, bude upraven v souladu s novelou výše uvedený text pojednávajících o změnách daňového řádu oproti zákonu o správě daní a poplatků.

Zdroj: česká daňová správa (budoucí GFŘ), publikováno 15. prosince 2010

Doporučované

Nejčtenější