Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 31. 12. 2008

odbor 36 - Finanční trhy III
odbor 36 - Finanční trhy III

Vydáno

  • Stavební spoření
  • Soukromý sektor
  • Komentář

Podle údajů poskytnutých stavebními spořitelnami bylo v roce 2008  uzavřeno celkem 705 tis. smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 218 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob byla ve výši 303 tis. Kč. Oproti roku 2007, kdy počet uzavřených smluv o stavebním spoření dosáhl počtu 580 tis., bylo v roce 2008 uzavřeno o cca 125 tis. smluv více. Nejvíce smluv bylo jako každoročně uzavřeno v posledním čtvrtletí – cca 250 tis. Na vysoký nárůst počtu nově uzavřených smluv ke konci roku měla vliv obvyklá reklamní kampaň stavebních spořitelen, ale i skutečnost, že stavební spoření patří mezi finanční produkty, kde lze zhodnotit své úspory a získat státní podporu. Současně mají účastníci stavebního spoření poměrně vyšší jistotu bezpečně investovaných finančních prostředků, neboť stavební spořitelny používají k financování úvěrů vklady svých spořících klientů a investování zbývajících finančních prostředků, které nejsou stavební spořitelnou využity  na poskytnutí úvěrů, je regulováno přísnými pravidly, které kladou důraz na bezpečnost takto investovaných finančních prostředků.   
    
Meziročně stoupl i počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, a to  o cca 54 tis. smluv. V roce 2008 byla cílová částka navýšena celkem u cca 336 tis. smluv, zatímco v roce 2007 to bylo u 282 tis. smluv. Oproti roku 2007, kdy došlo k navýšení cílové částky o cca    71 mld. Kč, v roce 2008 byla cílová částka navýšena již o cca 94 mld. Kč.      

K 31. 12. 2008 činil celkový stav smluv  o stavebním spoření 5,07 mil. smluv.  I přes vysoký nárůst počtu uzavřených smluv o stavebním spoření pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. V roce 2008 došlo, oproti konci roku 2007, k poklesu celkového počtu smluv o cca 62 tis. smluv. Nicméně, tento pokles již není tak razantní jako v minulých letech. 

Postupně se však mění struktura portfolia smluv. Roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. „nových“ smluv se státní podporou max. 3 000 Kč, na celkovém počtu smluv stavebním spoření. Ten ke konci roku 2008 činil 43 %, což je oproti roku 2007, kdy podíl činil 31,1 %, nárůst o cca 11,9 procentních bodů. Se zvyšováním podílu smluv s režimem státní podpory 3 000 Kč se záloha státní podpory poskytovaná účastníkům stavebního spoření každoročně snižuje. V roce 2008 byla vyplacena státní podpora stavebního spoření v celkové výši  14,22 mld. Kč, což je o cca 760 mil. Kč méně než v roce 2007, kdy byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,98 mil. Kč.
    
V tabulce není uvedena hodnota průměrné státní podpory přiznané za rok 2008, jelikož výplata státní podpory probíhá zpětně (státní podpora se vyplácí po uplynutí kalendářního roku).
   
V úvěrové oblasti byl ke konci roku 2008 celkový stav počtu úvěrů 971 tis., což v absolutním vyjádření představuje meziroční nárůst jejich stavu oproti konci roku 2007 o 28 tis. a v relativním vyjádření nárůst o 3,0 %. Tempo nárůstu celkového počtu úvěrů se v letošním roce oproti minulým letům sice snížilo, meziroční nárůst jejich objemu je stále velmi vysoký.

Celkový objem úvěrů dosáhl k 31. 12. 2008 hodnoty cca 227,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 48 mld. Kč. Tento pozitivní výsledek se projevil v poměru objemu úvěrů k naspořené částce, jehož hodnota dosáhla 56,7%, což oproti roku 2007 (poměr objemu úvěrů k naspořené částce dosáhl hodnoty 46,6 %) představuje meziroční nárůst o 10,1 procentních bodů.  

Nejčtenější