Novinky

Distribuce pojištění

Informace Ministerstva financí k tématu distribuce pojištění. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Veřejnoprávní a soukromoprávní úprava pojišťovnictví se promítá i do zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který implementuje směrnici 2016/97/EU (o distribuci pojištění) a některá ustanovení směrnice 2009/138/ES (Solventnost II). Zákon upravuje činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění a zajištění, práva a povinnosti vznikající při distribuci pojištění a zajištění a také výkon dohledu České národní banky v tomto sektoru finančního trhu. Zákon o distribuci pojištění a zajištění nahradil dřívější právní úpravu obsaženou v zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Provedení některých ustanovení zákona zajišťují příslušné vyhlášky České národní banky (195/2018 Sb. a 196/2018 Sb.). Pro distribuci vybraných pojistných produktů je pak přímo použitelné evropské nařízení č. 1286/2014, o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs-KID).

Vydáno

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935

Dne 12. června 2020 vstupuje v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935, kterým se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění.