Novinky

Úřední věstník EU – publikovány nové základní evropské předpisy upravující podnikání na kapitálovém trhu: MiFiD2 a MiFiR

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Evropská komise
 • Finanční nástroje
 • Finanční trh
 • Investiční služby
 • Legislativa EU
 • MiFID
 • MiFIR
 • Regulace
 • Směrnice EU
 • Soukromý sektor
 • Úřední věstník EU
 • Zahraničí EU

Dne 12. června 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění) (dále jen „MiFID2“). Současně bylo publikováno i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „MiFIR“).

MiFID2 má za cíl stanovit základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb bankami a obchodníky s cennými papíry a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji. MiFID2 nahrazuje původní směrnici MiFID (2004/39/ES).. Mezi hlavní změny, které směrnice přináší je zařazení emisních povolenek mezi investiční nástroje, úprava nové obchodní platformy (tzv. OTF), přesun investičního poradenství mezi hlavní investiční služby, úprava algoritmického obchodování, harmonizace správních sankcí a harmonizace přístupu k poskytovatelům služeb se sídlem mimo Evropskou unii. Původní MiFID byla transponována zejména do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to novelou 230/2008 Sb.

MiFIR nahrazuje původní prováděcí nařízení k MiFID (1287/2006) a upravuje nově zejména předobchodní a poobchodní transparentnost non-equity nástrojů (dluhopisy a deriváty). Cílem zaváděné transparentnosti je poskytnutí přístupu k informacím investorům, usnadnění tvorby cen a provádění transakcí a zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. Pro správnou aplikaci MiFIR je třeba si uvědomit rozdílnou terminologii práva ČR a EU, například obchodník s cennými papíry je označován jako investiční podnik a namísto o investičních nástrojích se hovoří o finančních nástrojích.

Lhůta pro transpozici MiFID2 uplyne dne 3. července 2016. Lhůta pro adaptaci MiFIR uplyne dne 3. ledna 2017.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější