Novinky

Úřední věstník EU – publikováno nařízení o zneužívání trhu (MAR) a směrnice upravující trestněprávní postih v této oblasti (CSMAD)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Evropská komise
 • Finanční nástroje
 • Finanční trh
 • MAR (EU - nařízení o zneužívání trhu)
 • Ochrana kapitálového trhu
 • Regulace
 • Směrnice EU
 • Soukromý sektor
 • Zahraničí EU
 • Legislativa EU
 • Úřední věstník EU

Dne 12. června 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen „MAR“).

Současně s MAR byla publikována i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/57/EU ze dne 16. dubna 2014 o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu). Tato směrnice harmonizuje trestní právo a náleží tak do gesce Ministerstva spravedlnosti. Trestní právo nebylo v této oblasti doposud nikdy harmonizováno.

MAR má za cíl přizpůsobení právních předpisů EU v oblasti postihu manipulace s trhem, ke které dochází při manipulaci s cenami investičních nástrojů (v terminologii práva EU: finanční nástroje) za pomoci postupů, kterými může být například šíření nepravdivých informací či jiné zneužívání trhu, jakým je i neoprávněné zpřístupnění vnitřní informace. Obchod zasvěcených osob spočívá v obchodování s investičními nástroji za pomoci cenově citlivých důvěrných informací týkajících se těchto nástrojů. Oblast působnosti MAR se vztahuje na investiční nástroje obchodované na obchodních platformách (včetně nových forem jako je MTF a OTF), na emisní povolenky a v určitých případech i na komodity. MAR stanovuje zákaz zneužívání trhu na komoditních a souvisejících derivátových trzích a posiluje spolupráci mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit za účelem zabránění mezitržním manipulacím. Zároveň obsahuje opatření pro sankcionování zneužití trhu na harmonizovaném principu. MAR nahrazuje původní směrnici o zneužívání trhu (2003/6/ES), která byla transponována zejména v § 124 až 126 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Lhůta pro adaptaci MAR uplyne dne 3. července 2016.

Související informace

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější