Novinky

Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Vláda ČR
  • Poslanecká sněmovna
  • Novela zákona
  • Soukromý sektor

Vláda České republiky předložila dne 15.1.2009 Poslanecké sněmovny PČR vládní návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 705). Návrh zákona se předkládá v souvislosti s transpozicí:
  1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (tzv. „transparenční směrnice“),
  2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (vybraná ustanovení),
  3. směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
  4. směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP neboli UCITS), pokud jde o vyjasnění některých definic (vybraná ustanovení), a
  5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

Veřejnosti se pro informaci poskytuje uvedený návrh zákona a důvodová zpráva (.PDF, 857 kB)platná znění částí příslušných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (.PDF, 1842 kB).

Dokumenty ke stažení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, včetně důvodové zprávy.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - platná znění měněných ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn.

Doporučované

Nejčtenější