Novinky

Ministerstvo financí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Návrh zákona
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí předložilo dne 17. července 2008 do zkráceného a zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí:

  1. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (tzv. „transparenční směrnice“),
  2. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven,
  3. směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
  4. směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP neboli UCITS), pokud jde o vyjasnění některých definic, a
  5. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.

Veřejnosti se pro informaci předkládá uvedený návrh zákona (.PDF, 323 kB) a důvodová zpráva (.PDF, 285 kB) ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení. Připomínkové řízení probíhá od 17. července 2008 do 31. července 2008.

Dokumenty ke stažení

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nejčtenější