Novinky

Evropské právní předpisy upravující přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Finanční trh
 • Regulace
 • Kapitálový trh
 • Soukromý sektor
 • Zahraniční sektor
 • Úřední věstník EU
 • Kolektivní investování
 • Legislativa EU
 • Nařízení EU

Dne 12. července 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014, a
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování.

Cílem právní úpravy je podpořit integrovanější jednotný trh investičních fondů pomocí odstranění bariér, které ztěžují přeshraniční nabízení fondů kolektivního investování. Stávajícími hlavními překážkami jsou různorodé právní řády, které znesnadňují přehlednost zahraničních právních norem a přehlednost správních poplatků, které musejí správci vynaložit, chtějí-li fondy přeshraničně nabízet. Tato roztříštěnost v oblasti kapitálových trhů představuje výrazný demotivační prvek pro přeshraniční distribuci fondů.

Z toho důvodu je navrhováno, aby příslušné národní orgány vedly ústřední databázi, která by obsahovala přehled všech právních předpisů souvisejících s přeshraničním nabízením a jejich shrnutí v obvyklém jazyce pro oblast mezinárodních financí, včetně přehledu o správních poplatcích. Tyto informace od všech členských států budou poté dostupné na internetových stránkách v centrální databázi orgánu ESMA.

Dále je rovněž umožněno využívat institutu tzv. předběžného nabízení, které umožní správci fondu ověřit si zájem potenciálních investorů bez nutnosti usazení. Upraven je také denotifikační postup při ukončení činnosti fondu v hostitelském členském státě. Nově není dále požadována fyzická přítomnost v hostitelském členském státě s ohledem na tzv. kontaktní místo.

Bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie nabylo účinnosti dne 1. srpna 2019, s výjimkou některých článků, které se použijí od 2. srpna 2021. Směrnici Evropské unie je třeba transponovat do českého právního řádu do 2. srpna 2021.

Nejčtenější