Novinky

Novela nařízení o fondech EuVECA a EuSEF publikována v Úředním věstníku Evropské unie

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Zahraničí EU
  • Nařízení EU
  • Úřední věstník EU

Dne 10. listopadu 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (dále jen „novela“). Tato novela původních nařízení EU o evropských fondech rizikového kapitálu (tzv. „fondy EuVECA“) a o evropských fondech sociálního podnikání (tzv. „fondy EuSEF“) se použije od 1. března 2018.

Novela je součástí plnění Akčního plánu k vytváření Unie kapitálových trhů (CMU, Capital Markets Union). Cílem je podpořit vznik fondů EuVECA a EuSEF, které doposud nejsou příliš využívány (v současné době je v Evropské unii 129 fondů EuVECA a 7 fondů EuSEF). Toho má být dosaženo například tím, že se rozšiřuje okruh subjektů, které mohou tyto fondy obhospodařovat. Také se rozšiřují investiční možnosti fondů EuVECA a EuSEF. Dále se harmonizují požadavky na vlastní kapitál, aby se odstranily rozdíly v těchto požadavcích mezi členskými státy. Novela se pokouší zjednodušit přeshraniční nabízení fondů EuVECA a EuSEF, a to zejména zákazem ukládání dodatečných požadavků ze strany hostitelských členských států, včetně dodatečných poplatků. Novela posiluje koordinační roli orgánu ESMA ve vztahu k fondům EuVECA a EuSEF.

Doporučované

Nejčtenější