Novinky

Úřední věstník EU – publikována směrnice UCITS V

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Kapitálový trh
  • Investiční fondy
  • Zahraničí EU
  • Úřední věstník EU
  • Směrnice EU
  • UCITS

Dne 28. srpna 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (tzv. směrnice UCITS V).

Obecně se úprava přibližuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), a to zejména v oblasti právní úpravy depozitářů a odměňování. V oblasti depozitářů jde zejména o zpřísnění pravidel pro subjekty způsobilé vykonávat činnost depozitáře, úpravu ochrany aktiv UCITS fondů v případě insolvence depozitáře a posílení odpovědnosti depozitáře. V oblasti odměňování je řešeno vytváření a uplatňování zásad odměňování pro některé pracovníky obhospodařovatele UCITS fondů (tzv. „risk takers“). Konečně v oblasti sankcí se jedná o jejich efektivní harmonizaci, obdobně jako u jiných aktuálních předpisů Evropské unie upravujících finanční trh.

Transpoziční lhůta směrnice uplyne dne 18. března 2016 (k tomuto viz i § 665 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech - předmětného sdělení bude publikováno v nejbližším možném termínu).

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější