Novinky

Úřední věstník EU - publikována další prováděcí nařízení Evropské unie ke směrnici 2011/61/EU

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Kapitálový trh
  • Legislativa EU
  • Soukromý sektor
  • Úřední věstník EU
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Zahraničí EU

Ministerstvo financí sděluje, že dne 15. května 2013 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována: 

Nařízení č. 447/2013 navazuje na úpravu nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech – „ZISIF“ (ST 896), půjde-li o žádost o povolení k činnosti obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit nebo o změnu stávajícího povolení k oprávnění rozhodný limit přesáhnout. Z hlediska osobní působnosti dopadne na osoby podle § 15 odst. 1, § 479, 480  nebo 481 ZISIF. Výhodou využití práva na opt-in je získání evropského pasu, nevýhodou plnění dalších povinností uložených obhospodařovateli oprávněnému přesáhnout rozhodný limit (typicky povinností plynoucích z § 34 a násl. a § 241 ZISIF).  

Nařízení č. 448/2013 potom upravuje postup při určení referenčního členského státu, vyplyne-li, že je více členských států referenčním státem této osoby (§ 494 ZISIF). V případě České republiky se bude nařízení například aplikovat v případě, kdy u zahraniční osoby se sídlem v nečlenském státě žádající Českou národní banku o povolení, aby mohla obhospodařovat speciální fondy nebo fondy kvalifikovaných investorů a přitom být oprávněna přesáhnout rozhodný limit, bude dána příslušnost o tomto povolení rozhodnout nejen u ČNB, ale i orgánu dohledu jiného unijního státu (§ 493 ZISIF). 

Obě nařízení se použijí od 22. července 2013. 

Související dokumenty:

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější