Novinky

Poskytování informací investorům o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Informace
  • Investiční fondy
  • Investoři
  • Kolektivní investování
  • Soukromý sektor
  • Zákon o kolektivním investování

Ministerstvo financí upozorňuje, že dnem 30. června 2012 uplyne přechodné období, během kterého mohly fondy kolektivního investování  namísto sdělení klíčových informací uveřejňovat zjednodušený statut. Napříště jsou fondy kolektivního investování povinny poskytnout investorům informace ve formě sdělení klíčových informací.

Zákon č. 188/2011 Sb., který změnil zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zakotvil povinnost poskytovat investorům informace o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací.

Sdělení klíčových informací je dokument obsahující klíčové informace pro investory. Obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Podle bodu 7 čl. II zákona č. 188/2011 Sb., může nejdéle do 30. června 2012, investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k jeho vytvoření před 1. červencem 2011, uveřejňovat a bezplatně poskytovat namísto sdělení klíčových informací zjednodušený statut podle zákona upravujícího kolektivní investování ve znění do dne nabytí účinnosti  zákona č. 188/2011 Sb.

Od 1. července 2012 musí být tedy o každém standardním fondu nebo speciálním fondu investorovi před uskutečněním jeho investice poskytnuto sdělení klíčových informací.

Obsah a formu sdělení klíčových informací upravuje v případě standardních fondů přímo použitelný právní předpis Evropské unie (nařízení Evropské komise č. 583/2010), v případě speciálních fondů potom vládní nařízení (č. 189/2011 Sb.)

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější